สำนวนไทย หมวด ฉ

สำนวนไทย หมวด ฉ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัว แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ ส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

รวมสำนวนไทย หมวด ฉ

สำนวนไทย หมวด ฉ ตามที่เคยรู้จัก สำนวนไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ฉลาดแกมโกง
    หมายถึง ฉลาดในทางทุจริต
  2. ฉ้อราษฎร์บังหลวง
    หมายถึง ทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวนไทย หมวด ฉ"